نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت سال 96 دانلود کنید

ساخت وبلاگ
چکیده : كد و عناوي... با عنوان : نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت سال 96 دانلود کنید بخوانید :
كد و عناوين شغلي و مواد آزمون هريك از آنها كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2466 وهوار مجموع دروس )مراخباهای وهواری سوستمهای گوارشی، تونودمثل، عضالمی، اس لتی، روسا، خلب و عروق و ... و وهداشا عمومی و فن وهواری و اخالق و ماررات وهواری( 101 كاردان آزمایلگاه مجموع دروس )وووشومی و وووشومی وانونی و خونشناسی و وامک خون و مو روووونوژی )ویروس، 3375 كاردان آزمایلگاه تلخوص طبی واكتری، خارچ و امگل( و ایمومونوژی و سرونوژی و ایمنی در آزمایلگاه( 2469 كاردان اتاق عمل مجموع دروس )ت نوک و اصول كار در اتاق عمل و ت نونوژی جراطی در موارد تخصصی و فوقتخصصی و ووماریهای داخلی و جراطی و ووهوشی و اطوای خلبی ریوی( 2470 كاردان هوشبری مجموع دروس )اصول ووهوشی و روشهای ووهوشی و داروشناسی ووهوشی و ووماریهای داخلی و جراطی و مراخباهای رس از ووهوشی( 2471 كاردان رذیرش و مدارک روش ی مجموع دروس )كدگذاری دادههای سالما و مدارک روش ی و آمار وومارستامی و شاخصهای 2536 منلی وخش وهداشتی و اص الطات روش ی و ووماریشناسی( 2474 كاردان وهداشا محوط مجموع دروس ) آب و فاضالب )شومی، مو روووونوژی و تصفو ( و آنودگی هوا و مواد زائد جامد و كلوات وهداشا محوط )وهداشا مواد غذایی، وهداشا مس ن و اماكن عمومی، ررتوها، گندزداها، طلرهشناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون(( 2479 كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماریها مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )وهداشا محوط، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا سانمندان، وهداشا روان، طلرهشناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون، مظام عرض خدمات( و اصول تیذی و وهداشا مواد غذایی و ایمنسازی )جدیدترین ورمام ایمنسازی كلوری( و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی و اصول كلوات ارودموونوژی و ارودموونوژی و كنترل ووماریهای واگور و غورواگور و ارودموونوژی ووماریهای شایع در ایران( 2484 كاردان ررتوشناسی مجموع دروس )فوویک رادیونوژی تلخوصی و فوویک ررتوها و رادیوووونوژی و طفاظا و ت نوکهای رادیوگرافی و ثبا و ممایش تصویر( 2500 كاردان فوریاهای روش ی مجموع دروس )آماتومی و فوویونوژی و فارماكونوژی و فرایند عملوات، ارزیاوی وومار، تروما و آشنایی وا طرارت ترومایی، تصادفات، طوادث غورمترخب و اورژامس محو ی و اورژامسهای روش ی شامل ووماری خلبی، میوی و ریوی، كاهش هوشواری و دیاوا و سایر اورژامسها و اخدامات طواتی رای و رولرفت و دستگاه شوک خودكار و سایر دستگاههای مورد نووم( 115 ارراتور 2501 3209 متصدی امور دفتری مجموع دروس )مبامی علم اختصاد و مبامی رفتار سازمامی و مدیریا مناوع امسامی و مانو عمومی و وودج ریوی و مبامی روانشناسی و مبامی جامع شناسی( 3213 مسئول خدمات مانی مجموع دروس )طساوداری مانی و طساوداری وهای تمامشده و مدیریا مانی و كنترل و تنظوم وودج و خامون محاسبات عمومی و مانو عمومی( 3368 كاردان وهداشا طرف ای مجموع دروس )كلوات خدمات وهداشا طرف ای و سمشناسی و ووماریهای ماشی از كار و شناسایی عوامل فووی ی محوط كارو شناسایی عوامل شوموایی و ووونوژی ی و ایمنی و طوادث ماشی از كار و عوامل ارگومومی و روامی( 3370 كاردان وهداشا خامواده مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )مظام عرض خدمات، وهداشا مادر و كودک، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا مدارس، وهداشا محوط و وهداشا روان( و آمار زیستی و اصول كلوات ارودموونوژی و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و ایمنسازی )جدیدترین ورمام ایمنسازی كلوری( و اصول تیذی و ارودموونوژی ووماریهای شایع در ایران( 3381 كاردان وهداشا دهان مجموع دروس )سالما دهان و جامع و تلخوص ووماریهای دهان و رادیونوژی و رریو و دمدانروش ی كودكان و جراطی دهان( 181 كارشناس امور فرهنگی مجموع دروس )مبامی و مظری های فرهنگی و مدیریا سازمانهای فرهنگی و مبامی سواساگذاری و ورمام ریوی فرهنگی و امسجام ملّی و تنوع فرهنگی( 1277 كارشناس امور رژوهلی مجموع دروس )روش تحاوق و سنجش و ارزشواوی آموزشی و آمار و كارورد آن در علوم امسامی و مظری های جامع شناسی و جامع شناسی سازمانها( 1287 كتاودار مجموع دروس )مبامی علم اطالعات و دامششناسی و آمار، روش تحاوق و آیونمگارش و سازمامدهی اطالعات )فهرسامویسی توصوفی، تحلولی و رایام ای، ردهوندی، ممای سازی و چ ودهمویسی( و مناوع و خدمات مرجع )مناوع مرجع عمومی و تخصصی، اصول خدمات مرجع( و فنّاوری اطالعات و ارتباطات )مبامی رایام ، فنّاوریهای وب، رایگاه داده، طراطی و مدیریا ووگاه، كتاوخام دیجوتال، مرمافوارهای كتاوخام ای( و مدیریا اطالعات و دامش )مدیریا كتاوخام ها و مراكو اطالعاتی، مدیریا مجموع ، مدیریا دامش، علمسنجی، سواد اطالعاتی، وازاریاوی خدمات اطالعاتی(( 18 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 1307 كارشناس راه و ساختمان و شهرسازی مجموع دروس )ماررات ملّی ساختمان )مباطث 2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،19 و 21 )و ایستایی و مااوما مصانح و روسازی راه و آیونمام 2800) 2462 ررستار مجموع دروس )مادران و موزادان و كودكان و روان ررستاری و وهداشا جامع و وخشهای ویژه و مدیریا و داخلی جراطی( 2467 ماما مجموع دروس )وارداری و زایمان 1 تا 4 و ووماریهای زمان و ماواروری و وهداشا مادر و كودک و موزادان و جنونشناسی( 2468 كارشناس اتاق عمل مجموع دروس )ت نوک و اصول كار در اتاق عمل و ت نونوژی جراطی در موارد تخصصی و فوقتخصصی و ووماریهای داخلی و جراطی و ووهوشی و اطوای خلبی ریوی و مدیریا در اتاق عمل )خبل، طون عمل و وعد از عمل(( 2472 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی مجموع دروس )كدگذاری دادههای سالما و فنّاوری اطالعات سالما و آمار وومارستامی و شاخصهای وهداشتی و اص الطات روش ی و ووماریشناسی و مدیریا اطالعات سالما( 2473 كارشناس ارتباطات و عملوات )ویژه ررستار( مجموع دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه ورید و اورژامسهای ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسهای داخلی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد نووم( 2476 كارشناس وهداشا محوط مجموع دروس )ت نونوژی آب )شومی و مو روووونوژی، توزیع، امتاال و تصفو ( و فاضالب )شومی و مو روووونوژی، جمعآوری و تصفو ( و آنودگی هوا و كنترل آن و مواد زائد جامد و كلوات وهداشا محوط )وهداشا مواد غذایی، وهداشا مس ن و اماكن عمومی، وهداشا ررتوها، سروصدا و مبارزه وا ماخلون(( 2478 كارشناس وهداشا طرف ای مجموع دروس )شناسایی عوامل فووی ی زیانآور محوط كار و شناسایی عوامل شوموایی زیانآور محوط كار و مموم ورداری از آالیندههای محو ی و تجوی مموم ها و مهندسی فاكتورهای امسامی و سمشناسی شیلی و ووماریهای ماشی از كار و ایمنی در محوط كار و مدیریا ریسک( 2480 كارشناس رولگوری و مبارزه وا ووماریها مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )ایمنسازی، وهداشا محوط، وهداشا طرف ای، وهداشا سانمندان، وهداشا روان، تیذی و وهداشا مواد غذایی، مظام عرض خدمات( و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی، اصول ارودموونوژی و روش تحاوق و اصول مدیریا و ورمام ریوی وهداشتی و كلوات روش ی و ارودموونوژی و كنترل ووماریهای واگور و غورواگور و ارودموونوژی ووماریهای شایع در ایران( 2482 كارشناس وهداشا خامواده مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )ایمنسازی، وهداشا محوط، وهداشا طرف ای، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا سانمندان، وهداشا مدارس، مظام عرض خدمات( و وهداشا مادر و كودک و واروری و اصول مدیریا و ورمام ریوی وهداشتی و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی، اصول ارودموونوژی و روش تحاوق( 2485 كارشناس ررتوشناسی مجموع دروس )فوویک رادیونوژی تلخوصی و فوویک ررتوها و رادیوووونوژی و طفاظا و ت نوکهای رادیوگرافی و ثبا و ممایش تصویر و مواد طاجب( 2487 كارشناس آزمایلگاه تلخوص طبی مجموع دروس )وووشومی و وووشومی وانونی و خونشناسی و وامک خون و مو روووونوژی )ویروس، واكتری، خارچ، امگل( و ایمومونوژی و سرونوژی و مموم ورداری و مدیریا آزمایلگاه و ایمنی در 3181 كارشناس علوم آزمایلگاه آزمایلگاه( 2489 كارشناس ررتودرمامی )رادیوتراری( مجموع دروس )فوویک تلعلع و مواد رادیواكتوو و دستگاههای رادیوتراری و اصول محاسبات و ورمام ریوی در رادیوتراری و رادیوووونوژی و طفاظا در وراور ررتو و موندینگ و ت نوک رادیوتراری( 3363 كارشناس روش ی هست ای 2490 كارشناس امور اجرایی وومارستان مجموع دروس )اصول و مبامی مدیریا، ورمام ریوی و رفتار سازمامی و سازمان و مدیریا مظام سالما ایران و وومارستان و مدیریا مانی، طساوداری و اختصاد سالما و كلوات خدمات وهداشتی( 2497 كارشناس وونایی سنجی مجموع دروس )آمومانی دید دوچلمی و كلوات ارتومتری و ووماریهای چلمی و عدسی تماسی و ارتومتری كودكان و عونک طبی( 2498 كارشناس شنوایی سنجی مجموع دروس )آماتومی و فوویونوژی شنوایی و تعادل و شنواییشناسی تلخوصی و شنواییشناسی 3179 كارشناس شنوایی شناسی توامبخلی و شنواییشناسی كودكان( 19 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2499 كارشناس فوریاهای روش ی مجموع دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه ورید و اورژامسهای ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسهای داخلی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد نووم( 2502 كارشناس تجهووات روش ی مجموع دروس )زوان تخصصی مهندسی روش ی و ریاضوات )معادالت دیفرامسول، ریاضوات مهندسی، آمار و اطتماالت مهندسی( و مدارهای ان تری ی 1 و 2 و ان تروموک 1 و 2 و تجوی وتحلول سوستمها و مادم ای ور مهندسی روش ی زیستی و تجهووات عمومی وومارستانها و طفاظا ان تری ی در سوستمهای وومارستامی( 2503 كارشناس توامبخلی فووی ی )فوویوتراری( مجموع دروس )ان تروتراری و تمرین درمامی )مباطث عمومی و تخصصی( و وووم اموک و كونویونوژی و فوویوتراری در ووماریها )ارتوردی، ووماریهای داخلی، روماتوسمی و اعصاب( و ارزشواوی و امدازهگوری و ارتو و رروتو( 2505 كارشناس هوشبری مجموع دروس )اصول و روشهای ووهوشی و ووماریشناسی و فارماكونوژی و مراخباهای ویژه( 2535 كارشناس تعانی سازمامی سالما مجموع دروس )اصول و مبامی كوفوا، تعانی و اعتباروخلی در مظام سالما و اصول و مبامی مدیریا، ورمام ریوی و رفتار سازمامی و سازمان و مدیریا مظام سالما و وومارستان و اختصاد سالما و كلوات خدمات وهداشتی و شاخصهای ارتاای سالما( 2537 مددكار وهداشتی و درمامی مجموع دروس )مبامی و مظری های جامع شناسی و مبامی توامبخلی و مددكاری اجتماعی و آسوبشناسی اجتماعی( 2547 كارشناس توامبخلی فووی ی )كاردرمامی( مجموع دروس )كاردرمامی در اختالالت جسمامی، روامی و ذهنی و آماتومی و كونویونوژی و رشد روانطركتی كودكان و روانشناسی و روانروش ی( 2548 كارشناس توامبخلی فووی ی )گفتار درمامی( مجموع دروس )ماوسامامیهای گفتار و زوان در دوران كودكی )عابمامدگی ذهنی و سندرومهای مافذ رشد، آسوبدیدگی شنوایی و SLI )و اختالالت خوامدن و موشتن در دوران رشد و ماروامیهای گفتار و زوانرریلی و اختالالت صوت و تلدید و اختالالت واجشناختی و آواشناختی و اختالل در ولع( 3002 ورمام مویس سوستم مجموع دروس )تحلول و طراطی سوستم و رایگاه دادهها و زوانهای ورمام مویسی( 3150 كارشناس تحلولگر سوستم 3029 طساودار مجموع دروس )اصول طساوداری و طساوداری دونتی و طساوداری مانی و وودج ( 3104 كارشناس آزمایلگاه غذا، دارو و وهداشتی مجموع دروس )مو روووونوژی اختصاصی )واكتری، ویروس، امگل و خارچشناسی( و روشهای آزمایلگاهی كنترل كوفی )غذا، دارو و فراوردههای ووونوژی ی( و ایمنی و كلونو ال راتونوژی و مموم ورداری و مدیریا آزمایلگاه( 3111 كارشناس امور اداری مجموع دروس )تئوریهای مدیریا و تجوی وتحلول سوستمها و مدیریا مناوع امسامی و رفتار 3190 كارگوین سازمامی و تئوریهای مدیریا دونتی و طاوق اداری و خامون مدیریا خدمات كلوری( 3125 كارشناس امور آموزشی مجموع دروس )مدیریا و ورمام ریوی آموزشی و روش تحاوق و آمار و تئوریهای مدیریا )رفتار سازمامی، مناوع امسامی، اصول مدیریا( و سنجش و امدازهگوری( 3130 كارشناس امور سخاافوار رایام مجموع دروس )معماری كامپووتر و شب های كامپووتری و امنوا شب و مدارهای من ای و 3175 كارشناس شب ان ترومو ی( 3145 كارشناس ورمام و وودج مجموع دروس )اختصاد كالن و مانو عمومی و اصول طساوداری و تئوریهای مدیریا و وودج ریوی و طساوداری دونتی( 3154 كارشناس تیذی مجموع دروس )تیذی اساسی و رژیم درمامی )وا تأكود ور رژیم درمامی در وخش مراخباهای ویژه، ووماریهای كلووی، دیانوو، روومد، سوختگی و ووماریهای متاوونوک( و تیذی در دورانهای مختلف زمدگی و ووماریهای ماشی از سوءتیذی و وررسی وضعوا تیذی و فرایندهای مدیریا خدمات غذایی در وومارستانها( 3163 كارشناس خدمات آموزشی مجموع دروس )آسوبشناسی اجتماعی و روش تحاوق و اصول و مبامی مدیریا و مبامی 3358 كارشناس امور داملجویان روانشناسی و مدیریا رفتار سازمامی و رواوطعمومی( 3170 كارشناس رواوط عمومی مجموع دروس )اصول رواوط عمومی و مبامی ارتباطات اجتماعی و مبامی سازمان و مدیریا و آیون مگارش در روزمام مگاری و رواوط عمومی( 20 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3215 مسئول دفتر مجموع دروس )آیون مگارش و اصول م اتبات اداری و تئوریهای مدیریا )اصول، رفتار و مناوع امسامی( و آمار و روش تحاوق و مبامی جامع شناسی و مبامی روانشناسی و مبامی علماختصاد( 3217 ورق مجموع دروس )مدار ان تری ی و ماشونهای ان تری ی و ان تروموک و وررسی سوستمهای خدرت( 3223 مهندس تأسوسات مجموع دروس )تهوی م بوع تاوستامی و تأسوسات طرارت مركوی و تأسوسات وهداشتی ساختمان و تأسوسات ان تری ی ساختمان و تعمور و مگهداری تأسوسات ساختمان( 3347 كارشناس طاوخی مجموع دروس )طاوق )مدمی، تجارت و اداری( و طاوق جوا )عمومی و اختصاصی( و آیون دادرسی )مدمی و كوفری(( 3357 كارشناس مواد خوراكی، آشامودمی، آرایلی و وهداشتی مجموع دروس )كنترل كوفوا مواد خوراكی، آشامودمی، آرایلی و وهداشتی و مو روبشناسی مواد غذایی و شومی مواد غذایی و تیدی اساسی و سمشناسی( 3364 كارشناس سمعی و وصری مجموع دروس )ت نونوژی آموزشی و چندرسام ایهای آموزشی و مرمافوارهای كاروردی آموزشی و كارورد تجهووات دیجوتال فولمبرداری و تدوین فولم و ورمام مویسی كامپووتر( 3366 روانشناس مجموع دروس )آسوبشناسی روامی و روانشناسی اجتماعی كاروردی و آسوبشناسی اجتماعی و شووههای اصالح و تیوور رفتار و روانشناسی اعتواد )سببشناسی و درمان( و روانشناسی شخصوا و مظری های رواندرمامی و روانشناسی سالما( 3369 كارشناس وهداشا روامی و اعتواد 3372 كارشناس وررسی اسناد و مدارک مجموع دروس )مبامی سازمان و مدیریا و مدیریا اسناد و گوارشمویسی و ارتباطات سازمامی و روش تحاوق( 3373 كارشناس آمار موضوعی مجموع دروس )مفاهوم و روشهای آماری و اطتمال و كارورد آن و رگرسوون و روشهای مموم گوری( 3380 مأمور طراسا مجموع دروس )طاوق اساسی و اداری و اخالق طرف ای و فرهنگ سازمامی و مبامی سازمان و مدیریا و مبامی طفاظا( 2439 دامدامپوشک مجموع دروس )ووماریهای دهان، فک و صورت و جراطی دهان، فک و صورت و رادیونوژی دهان، فک و صورت و سالما دهان و دمدامپوش ی اجتماعی و رریو و دمدامپوش ی كودكان( 2504 روشک عمومی مجموع دروس )ووماریهای داخلی، عفومی، روامپوش ی و جراطی عمومی و زمان و زایمان و ووماریهای كودكان و آمار طواتی و اصول ارودموونوژی و ارودموونوژی و كنترل ووماریهای واگور و غورواگور( 2533 كارشناس اختصاد سالما مجموع دروس )اختصاد خرد و كالن و آمار طواتی و ارودموونوژی و اختصاد سالما و اصول خدمات وهداشتی و سازمان و مدیریا خدمات وهداشتی درمامی در ایران( 2544 كارشناس ارتباطات و عملوات )ویژه روشک( مجموع دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه ورید و اورژامسهای ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسهای داخلی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد نووم( 3035 داروساز مجموع دروس )داروشناسی و سمشناسی و فارماسووتو س و فارماكوگنوزی و دارودرمامی ووماریها( 2553 متخصص جراطی عمومی مجموع دروس )اخالق روش ی Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015 Maingot / 2012 Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2012 Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011) 3015 روشک متخصص جراطی عمومی 21 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2554 متخصص زمان و زایمان مجموع دروس )اخالق روش ی Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2014 Telinde's (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams and Wilkins/ 2015 Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/ Williams & Wilkins/ 2011 Berek & Novak's Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/ 2012) 3022 روشک متخصص زمان و زایمان 2555 متخصص ووهوشی مجموع دروس )اخالق روش ی Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/ 2015 Anesthesia and Co-existing Disease/ Robert K. Stoelting et al/ 2012 Text book of Critical Care/ Fink/ 2011) 3012 روشک متخصص ووهوشی 2556 متخصص داخلی مجموع دروس )اخالق روش ی Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene/ Mc Graw Hill/ 2015) 3018 روشک متخصص داخلی 3388 روشک متخصص ووماریهای داخلی 2558 متخصص اطفال مجموع دروس )اخالق روش ی Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / 2016 Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of آخرین چاپ /Pediatrics مراخباهای ادغامیافت ماخوشیهای اطفال 1394 (Mana Notbook) راهنمای جامع مراخباهای ادغامیافت كودک سانم 1393 دفترچ راهنمای واكسوناسوون كلوری، 1394 درسنام مراخباهای طواتی و اطوای رولرفت كودكان و تأنوف وزارت وهداشا، درمان و آموزش روش ی و اداره سالما كودكان و سال 1394 درسنام اطوا موزاد و (NRP (Textbook و امجمن روش ان موزادان ایران وا هم اری اداره سالما موزادان و سال 1393) 3007 روشک متخصص اطفال 2563 متخصص خلب مجموع دروس )اخالق روش ی Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 10 th Edition / 2014) 3383 روشک متخصص ووماریهای خلب و عروق 2565 متخصص جراطی میو و اعصاب مجموع دروس )اخالق روش ی Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. Saunders / 2011 Merritt’s Textbook of Neurology / 12 th Edition / Rowland LP. / Williams & Wilkins / 2010 Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. Saunders 2011 Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011) 3387 روشک متخصص جراطی میو و اعصاب 3006 متخصص ارتوردی مجموع دروس )اخالق روش ی ارتوردی وانیون و ت نوکهای جراطی و ستون فارات: Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ Mosby/ 2013 ارتوردی اطفال: Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/ J.A. Herring/ Sunders/ 2015 ش ستگیهای اطفال و وانیون: Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015 Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty, J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015 آكادمی آمری ا 2 8 Ortho's & Prosthosis/ AAOS Gray's Anatomy/ چاپ آخرین مباطث مرووط و امدامها و ستون فارات( 22 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون روشک متخصص اطفال – فوق 3008 تخصص موزادان مجموع دروس )اخالق روش ی Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine gomella 2013 neonatology cloherty manual of neonatology 2013 Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. فاط وخش موزادان / 2016 / Saunders Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of آخرین چاپ Pediatrics دفترچ راهنمای واكسوناسوون كلوری، 1394 درسنام اطوای موزاد و (NRP (Textbook و امجمن روش ان موزادان ایران وا هم اری اداره سالما موزادان و سال 1393) 3014 روشک متخصص راتونوژی مجموع دروس )اخالق روش ی Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / Elsevier Saunders/2015 Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / Mosby/ 10th edition / 2011 Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods/ Richard Mcpherson Matthew. Pincus / Elsevier Saunders / 22th edition / 2011) 3017 روشک متخصص چلم مجموع دروس )اخالق روش ی و تمام فصول جلد 1 تا 13 كتابهای آكادمی چلم روش ی آمری ا 3386 روشک متخصص چلم روش ی سال امتلار 2015 و 2014) 3020 روشک متخصص رادیونوژی مجموع دروس )اخالق روش ی Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 2012 Diagnostic ultrasound/ “A Logical Approach” J.P Mc Gahan & Barry / B. Goldberg/2008 Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2009 Musculos keletal Imaging, The Requisites / Manaster, May and Disler / 2013 Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen / 2013 Physics of Radiology / Christensen / 1990) 3021 روشک متخصص روانروش ی مجموع دروس )اخالق روش ی Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock & Sadock / Williams & Wilkins / 9 th edition / 2009 Synopsis of Psychiatry / 2015 Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi Oyebode, 2015 (Sims’ Symptoms in the Mind) »منلور اخالق طرف ای روامپوش ی در ایران، ویراسا اول و 1394 »مصوب مجمع عمومی امجمن علمی روامپوش ان ایران ك در سایا امجمن در دسترس میواشد. فصول 1 ،2 ،3 ،4 و 5 از كتاب خامون روامپوش ی، تأنوف دكتر سودمهدی صاوری، چاپ 1394 ،از امتلارات سازمان روش ی خامومی كلور( مجموع دروس )اخالق روش ی 3023 روشک متخصص عفومی Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases / Churchill livingstone / 2015) 3382 ووماریهای متخصص روشک عفومی و گرمسوری مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان 3356 روشک متخصص طب اورژامس خواهد رسود. روشک متخصص جراطی مجاری 3365 ادراری و تناسلی )اورونوژی( مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان خواهد رسود. 3374 متخصص گوش و طلق و وونی مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان روشک متخصص گوش، طلق و 3391 خواهد رسود. وونی مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان 3376 متخصص توامبخلی خواهد رسود. روشک متخصص ووماریهای میو 3384 و اعصاب مجموع دروس )اخالق روش ی Adam’s and victor’s Principles of neurology / 10 th edition / 2014 Merritt’s Neurology / 12 th edition / 2010 Barr’s the Human nervous system. / 9 th edition / 2013) روشک متخصص ووماریهای 3385 روسا مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان خواهد رسود. 3389 روشک متخصص روسا مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان 3390 روشک متخصص روش ی هست ای خواهد رسود. 23 جدول شماره 2 -كد و نام استان، نام و كد شهرستان كد و نام استان نام و كد شهرستان آذر شهر) 1001 ،)ا س و) 1005 ،)اهر)1006 ،)و ستان آواد)1009 ،)وناب)1010 ،)تبریو)1012 ،)جلفا)1014 ،)چاراویماق)1016 ،)خداآفرین)1025 ،) سووراب)1017 ،)شووبسووتر)1021 ،)عجبشووور)1023 ،)كلوبر)1026

 

 

 

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت کلیک کنید نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت کلیک کنید

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت کلیک کنید

 

 

 

آزمونهای,استخدامی,...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 2:23