سوالات استخدامی علوم پزشکی 96 +جواب تشریحی

ساخت وبلاگ
چکیده : كد و عناوين شغلي و مواد آزمون هريك از آنها كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2466 وهوار مجموع دروس )مراخبا... با عنوان : سوالات استخدامی علوم پزشکی 96 +جواب تشریحی بخوانید :
كد و عناوين شغلي و مواد آزمون هريك از آنها كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2466 وهوار مجموع دروس )مراخباهای وهواری سوستمهای گوارشی، تونودمثل، عضالمی، اس لتی، روسا، خلب و عروق و ... و وهداشا عمومی و فن وهواری و اخالق و ماررات وهواری( 101 كاردان آزمایلگاه مجموع دروس )وووشومی و وووشومی وانونی و خونشناسی و وامک خون و مو روووونوژی )ویروس، 3375 كاردان آزمایلگاه تلخوص طبی واكتری، خارچ و امگل( و ایمومونوژی و سرونوژی و ایمنی در آزمایلگاه( 2469 كاردان اتاق عمل مجموع دروس )ت نوک و اصول كار در اتاق عمل و ت نونوژی جراطی در موارد تخصصی و فوقتخصصی و ووماریهای داخلی و جراطی و ووهوشی و اطوای خلبی ریوی( 2470 كاردان هوشبری مجموع دروس )اصول ووهوشی و روشهای ووهوشی و داروشناسی ووهوشی و ووماریهای داخلی و جراطی و مراخباهای رس از ووهوشی( 2471 كاردان رذیرش و مدارک روش ی مجموع دروس )كدگذاری دادههای سالما و مدارک روش ی و آمار وومارستامی و شاخصهای 2536 منلی وخش وهداشتی و اص الطات روش ی و ووماریشناسی( 2474 كاردان وهداشا محوط مجموع دروس ) آب و فاضالب )شومی، مو روووونوژی و تصفو ( و آنودگی هوا و مواد زائد جامد و كلوات وهداشا محوط )وهداشا مواد غذایی، وهداشا مس ن و اماكن عمومی، ررتوها، گندزداها، طلرهشناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون(( 2479 كاردان رولگوری و مبارزه وا ووماریها مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )وهداشا محوط، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا سانمندان، وهداشا روان، طلرهشناسی روش ی و مبارزه وا ماخلون، مظام عرض خدمات( و اصول تیذی و وهداشا مواد غذایی و ایمنسازی )جدیدترین ورمام ایمنسازی كلوری( و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی و اصول كلوات ارودموونوژی و ارودموونوژی و كنترل ووماریهای واگور و غورواگور و ارودموونوژی ووماریهای شایع در ایران( 2484 كاردان ررتوشناسی مجموع دروس )فوویک رادیونوژی تلخوصی و فوویک ررتوها و رادیوووونوژی و طفاظا و ت نوکهای رادیوگرافی و ثبا و ممایش تصویر( 2500 كاردان فوریاهای روش ی مجموع دروس )آماتومی و فوویونوژی و فارماكونوژی و فرایند عملوات، ارزیاوی وومار، تروما و آشنایی وا طرارت ترومایی، تصادفات، طوادث غورمترخب و اورژامس محو ی و اورژامسهای روش ی شامل ووماری خلبی، میوی و ریوی، كاهش هوشواری و دیاوا و سایر اورژامسها و اخدامات طواتی رای و رولرفت و دستگاه شوک خودكار و سایر دستگاههای مورد نووم( 115 ارراتور 2501 3209 متصدی امور دفتری مجموع دروس )مبامی علم اختصاد و مبامی رفتار سازمامی و مدیریا مناوع امسامی و مانو عمومی و وودج ریوی و مبامی روانشناسی و مبامی جامع شناسی( 3213 مسئول خدمات مانی مجموع دروس )طساوداری مانی و طساوداری وهای تمامشده و مدیریا مانی و كنترل و تنظوم وودج و خامون محاسبات عمومی و مانو عمومی( 3368 كاردان وهداشا طرف ای مجموع دروس )كلوات خدمات وهداشا طرف ای و سمشناسی و ووماریهای ماشی از كار و شناسایی عوامل فووی ی محوط كارو شناسایی عوامل شوموایی و ووونوژی ی و ایمنی و طوادث ماشی از كار و عوامل ارگومومی و روامی( 3370 كاردان وهداشا خامواده مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )مظام عرض خدمات، وهداشا مادر و كودک، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا مدارس، وهداشا محوط و وهداشا روان( و آمار زیستی و اصول كلوات ارودموونوژی و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و ایمنسازی )جدیدترین ورمام ایمنسازی كلوری( و اصول تیذی و ارودموونوژی ووماریهای شایع در ایران( 3381 كاردان وهداشا دهان مجموع دروس )سالما دهان و جامع و تلخوص ووماریهای دهان و رادیونوژی و رریو و دمدانروش ی كودكان و جراطی دهان( 181 كارشناس امور فرهنگی مجموع دروس )مبامی و مظری های فرهنگی و مدیریا سازمانهای فرهنگی و مبامی سواساگذاری و ورمام ریوی فرهنگی و امسجام ملّی و تنوع فرهنگی( 1277 كارشناس امور رژوهلی مجموع دروس )روش تحاوق و سنجش و ارزشواوی آموزشی و آمار و كارورد آن در علوم امسامی و مظری های جامع شناسی و جامع شناسی سازمانها( 1287 كتاودار مجموع دروس )مبامی علم اطالعات و دامششناسی و آمار، روش تحاوق و آیونمگارش و سازمامدهی اطالعات )فهرسامویسی توصوفی، تحلولی و رایام ای، ردهوندی، ممای سازی و چ ودهمویسی( و مناوع و خدمات مرجع )مناوع مرجع عمومی و تخصصی، اصول خدمات مرجع( و فنّاوری اطالعات و ارتباطات )مبامی رایام ، فنّاوریهای وب، رایگاه داده، طراطی و مدیریا ووگاه، كتاوخام دیجوتال، مرمافوارهای كتاوخام ای( و مدیریا اطالعات و دامش )مدیریا كتاوخام ها و مراكو اطالعاتی، مدیریا مجموع ، مدیریا دامش، علمسنجی، سواد اطالعاتی، وازاریاوی خدمات اطالعاتی(( 18 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 1307 كارشناس راه و ساختمان و شهرسازی مجموع دروس )ماررات ملّی ساختمان )مباطث 2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،9 ،19 و 21 )و ایستایی و مااوما مصانح و روسازی راه و آیونمام 2800) 2462 ررستار مجموع دروس )مادران و موزادان و كودكان و روان ررستاری و وهداشا جامع و وخشهای ویژه و مدیریا و داخلی جراطی( 2467 ماما مجموع دروس )وارداری و زایمان 1 تا 4 و ووماریهای زمان و ماواروری و وهداشا مادر و كودک و موزادان و جنونشناسی( 2468 كارشناس اتاق عمل مجموع دروس )ت نوک و اصول كار در اتاق عمل و ت نونوژی جراطی در موارد تخصصی و فوقتخصصی و ووماریهای داخلی و جراطی و ووهوشی و اطوای خلبی ریوی و مدیریا در اتاق عمل )خبل، طون عمل و وعد از عمل(( 2472 كارشناس رذیرش و مدارک روش ی مجموع دروس )كدگذاری دادههای سالما و فنّاوری اطالعات سالما و آمار وومارستامی و شاخصهای وهداشتی و اص الطات روش ی و ووماریشناسی و مدیریا اطالعات سالما( 2473 كارشناس ارتباطات و عملوات )ویژه ررستار( مجموع دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه ورید و اورژامسهای ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسهای داخلی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد نووم( 2476 كارشناس وهداشا محوط مجموع دروس )ت نونوژی آب )شومی و مو روووونوژی، توزیع، امتاال و تصفو ( و فاضالب )شومی و مو روووونوژی، جمعآوری و تصفو ( و آنودگی هوا و كنترل آن و مواد زائد جامد و كلوات وهداشا محوط )وهداشا مواد غذایی، وهداشا مس ن و اماكن عمومی، وهداشا ررتوها، سروصدا و مبارزه وا ماخلون(( 2478 كارشناس وهداشا طرف ای مجموع دروس )شناسایی عوامل فووی ی زیانآور محوط كار و شناسایی عوامل شوموایی زیانآور محوط كار و مموم ورداری از آالیندههای محو ی و تجوی مموم ها و مهندسی فاكتورهای امسامی و سمشناسی شیلی و ووماریهای ماشی از كار و ایمنی در محوط كار و مدیریا ریسک( 2480 كارشناس رولگوری و مبارزه وا ووماریها مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )ایمنسازی، وهداشا محوط، وهداشا طرف ای، وهداشا سانمندان، وهداشا روان، تیذی و وهداشا مواد غذایی، مظام عرض خدمات( و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی، اصول ارودموونوژی و روش تحاوق و اصول مدیریا و ورمام ریوی وهداشتی و كلوات روش ی و ارودموونوژی و كنترل ووماریهای واگور و غورواگور و ارودموونوژی ووماریهای شایع در ایران( 2482 كارشناس وهداشا خامواده مجموع دروس )اصول و كلوات خدمات وهداشتی )ایمنسازی، وهداشا محوط، وهداشا طرف ای، وهداشا دهان و دمدان، وهداشا سانمندان، وهداشا مدارس، مظام عرض خدمات( و وهداشا مادر و كودک و واروری و اصول مدیریا و ورمام ریوی وهداشتی و آموزش وهداشا، ارتباطات و ت نونوژی و آمار زیستی، اصول ارودموونوژی و روش تحاوق( 2485 كارشناس ررتوشناسی مجموع دروس )فوویک رادیونوژی تلخوصی و فوویک ررتوها و رادیوووونوژی و طفاظا و ت نوکهای رادیوگرافی و ثبا و ممایش تصویر و مواد طاجب( 2487 كارشناس آزمایلگاه تلخوص طبی مجموع دروس )وووشومی و وووشومی وانونی و خونشناسی و وامک خون و مو روووونوژی )ویروس، واكتری، خارچ، امگل( و ایمومونوژی و سرونوژی و مموم ورداری و مدیریا آزمایلگاه و ایمنی در 3181 كارشناس علوم آزمایلگاه آزمایلگاه( 2489 كارشناس ررتودرمامی )رادیوتراری( مجموع دروس )فوویک تلعلع و مواد رادیواكتوو و دستگاههای رادیوتراری و اصول محاسبات و ورمام ریوی در رادیوتراری و رادیوووونوژی و طفاظا در وراور ررتو و موندینگ و ت نوک رادیوتراری( 3363 كارشناس روش ی هست ای 2490 كارشناس امور اجرایی وومارستان مجموع دروس )اصول و مبامی مدیریا، ورمام ریوی و رفتار سازمامی و سازمان و مدیریا مظام سالما ایران و وومارستان و مدیریا مانی، طساوداری و اختصاد سالما و كلوات خدمات وهداشتی( 2497 كارشناس وونایی سنجی مجموع دروس )آمومانی دید دوچلمی و كلوات ارتومتری و ووماریهای چلمی و عدسی تماسی و ارتومتری كودكان و عونک طبی( 2498 كارشناس شنوایی سنجی مجموع دروس )آماتومی و فوویونوژی شنوایی و تعادل و شنواییشناسی تلخوصی و شنواییشناسی 3179 كارشناس شنوایی شناسی توامبخلی و شنواییشناسی كودكان( 19 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2499 كارشناس فوریاهای روش ی مجموع دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه ورید و اورژامسهای ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسهای داخلی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد نووم( 2502 كارشناس تجهووات روش ی مجموع دروس )زوان تخصصی مهندسی روش ی و ریاضوات )معادالت دیفرامسول، ریاضوات مهندسی، آمار و اطتماالت مهندسی( و مدارهای ان تری ی 1 و 2 و ان تروموک 1 و 2 و تجوی وتحلول سوستمها و مادم ای ور مهندسی روش ی زیستی و تجهووات عمومی وومارستانها و طفاظا ان تری ی در سوستمهای وومارستامی( 2503 كارشناس توامبخلی فووی ی )فوویوتراری( مجموع دروس )ان تروتراری و تمرین درمامی )مباطث عمومی و تخصصی( و وووم اموک و كونویونوژی و فوویوتراری در ووماریها )ارتوردی، ووماریهای داخلی، روماتوسمی و اعصاب( و ارزشواوی و امدازهگوری و ارتو و رروتو( 2505 كارشناس هوشبری مجموع دروس )اصول و روشهای ووهوشی و ووماریشناسی و فارماكونوژی و مراخباهای ویژه( 2535 كارشناس تعانی سازمامی سالما مجموع دروس )اصول و مبامی كوفوا، تعانی و اعتباروخلی در مظام سالما و اصول و مبامی مدیریا، ورمام ریوی و رفتار سازمامی و سازمان و مدیریا مظام سالما و وومارستان و اختصاد سالما و كلوات خدمات وهداشتی و شاخصهای ارتاای سالما( 2537 مددكار وهداشتی و درمامی مجموع دروس )مبامی و مظری های جامع شناسی و مبامی توامبخلی و مددكاری اجتماعی و آسوبشناسی اجتماعی( 2547 كارشناس توامبخلی فووی ی )كاردرمامی( مجموع دروس )كاردرمامی در اختالالت جسمامی، روامی و ذهنی و آماتومی و كونویونوژی و رشد روانطركتی كودكان و روانشناسی و روانروش ی( 2548 كارشناس توامبخلی فووی ی )گفتار درمامی( مجموع دروس )ماوسامامیهای گفتار و زوان در دوران كودكی )عابمامدگی ذهنی و سندرومهای مافذ رشد، آسوبدیدگی شنوایی و SLI )و اختالالت خوامدن و موشتن در دوران رشد و ماروامیهای گفتار و زوانرریلی و اختالالت صوت و تلدید و اختالالت واجشناختی و آواشناختی و اختالل در ولع( 3002 ورمام مویس سوستم مجموع دروس )تحلول و طراطی سوستم و رایگاه دادهها و زوانهای ورمام مویسی( 3150 كارشناس تحلولگر سوستم 3029 طساودار مجموع دروس )اصول طساوداری و طساوداری دونتی و طساوداری مانی و وودج ( 3104 كارشناس آزمایلگاه غذا، دارو و وهداشتی مجموع دروس )مو روووونوژی اختصاصی )واكتری، ویروس، امگل و خارچشناسی( و روشهای آزمایلگاهی كنترل كوفی )غذا، دارو و فراوردههای ووونوژی ی( و ایمنی و كلونو ال راتونوژی و مموم ورداری و مدیریا آزمایلگاه( 3111 كارشناس امور اداری مجموع دروس )تئوریهای مدیریا و تجوی وتحلول سوستمها و مدیریا مناوع امسامی و رفتار 3190 كارگوین سازمامی و تئوریهای مدیریا دونتی و طاوق اداری و خامون مدیریا خدمات كلوری( 3125 كارشناس امور آموزشی مجموع دروس )مدیریا و ورمام ریوی آموزشی و روش تحاوق و آمار و تئوریهای مدیریا )رفتار سازمامی، مناوع امسامی، اصول مدیریا( و سنجش و امدازهگوری( 3130 كارشناس امور سخاافوار رایام مجموع دروس )معماری كامپووتر و شب های كامپووتری و امنوا شب و مدارهای من ای و 3175 كارشناس شب ان ترومو ی( 3145 كارشناس ورمام و وودج مجموع دروس )اختصاد كالن و مانو عمومی و اصول طساوداری و تئوریهای مدیریا و وودج ریوی و طساوداری دونتی( 3154 كارشناس تیذی مجموع دروس )تیذی اساسی و رژیم درمامی )وا تأكود ور رژیم درمامی در وخش مراخباهای ویژه، ووماریهای كلووی، دیانوو، روومد، سوختگی و ووماریهای متاوونوک( و تیذی در دورانهای مختلف زمدگی و ووماریهای ماشی از سوءتیذی و وررسی وضعوا تیذی و فرایندهای مدیریا خدمات غذایی در وومارستانها( 3163 كارشناس خدمات آموزشی مجموع دروس )آسوبشناسی اجتماعی و روش تحاوق و اصول و مبامی مدیریا و مبامی 3358 كارشناس امور داملجویان روانشناسی و مدیریا رفتار سازمامی و رواوطعمومی( 3170 كارشناس رواوط عمومی مجموع دروس )اصول رواوط عمومی و مبامی ارتباطات اجتماعی و مبامی سازمان و مدیریا و آیون مگارش در روزمام مگاری و رواوط عمومی( 20 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3215 مسئول دفتر مجموع دروس )آیون مگارش و اصول م اتبات اداری و تئوریهای مدیریا )اصول، رفتار و مناوع امسامی( و آمار و روش تحاوق و مبامی جامع شناسی و مبامی روانشناسی و مبامی علماختصاد( 3217 ورق مجموع دروس )مدار ان تری ی و ماشونهای ان تری ی و ان تروموک و وررسی سوستمهای خدرت( 3223 مهندس تأسوسات مجموع دروس )تهوی م بوع تاوستامی و تأسوسات طرارت مركوی و تأسوسات وهداشتی ساختمان و تأسوسات ان تری ی ساختمان و تعمور و مگهداری تأسوسات ساختمان( 3347 كارشناس طاوخی مجموع دروس )طاوق )مدمی، تجارت و اداری( و طاوق جوا )عمومی و اختصاصی( و آیون دادرسی )مدمی و كوفری(( 3357 كارشناس مواد خوراكی، آشامودمی، آرایلی و وهداشتی مجموع دروس )كنترل كوفوا مواد خوراكی، آشامودمی، آرایلی و وهداشتی و مو روبشناسی مواد غذایی و شومی مواد غذایی و تیدی اساسی و سمشناسی( 3364 كارشناس سمعی و وصری مجموع دروس )ت نونوژی آموزشی و چندرسام ایهای آموزشی و مرمافوارهای كاروردی آموزشی و كارورد تجهووات دیجوتال فولمبرداری و تدوین فولم و ورمام مویسی كامپووتر( 3366 روانشناس مجموع دروس )آسوبشناسی روامی و روانشناسی اجتماعی كاروردی و آسوبشناسی اجتماعی و شووههای اصالح و تیوور رفتار و روانشناسی اعتواد )سببشناسی و درمان( و روانشناسی شخصوا و مظری های رواندرمامی و روانشناسی سالما( 3369 كارشناس وهداشا روامی و اعتواد 3372 كارشناس وررسی اسناد و مدارک مجموع دروس )مبامی سازمان و مدیریا و مدیریا اسناد و گوارشمویسی و ارتباطات سازمامی و روش تحاوق( 3373 كارشناس آمار موضوعی مجموع دروس )مفاهوم و روشهای آماری و اطتمال و كارورد آن و رگرسوون و روشهای مموم گوری( 3380 مأمور طراسا مجموع دروس )طاوق اساسی و اداری و اخالق طرف ای و فرهنگ سازمامی و مبامی سازمان و مدیریا و مبامی طفاظا( 2439 دامدامپوشک مجموع دروس )ووماریهای دهان، فک و صورت و جراطی دهان، فک و صورت و رادیونوژی دهان، فک و صورت و سالما دهان و دمدامپوش ی اجتماعی و رریو و دمدامپوش ی كودكان( 2504 روشک عمومی مجموع دروس )ووماریهای داخلی، عفومی، روامپوش ی و جراطی عمومی و زمان و زایمان و ووماریهای كودكان و آمار طواتی و اصول ارودموونوژی و ارودموونوژی و كنترل ووماریهای واگور و غورواگور( 2533 كارشناس اختصاد سالما مجموع دروس )اختصاد خرد و كالن و آمار طواتی و ارودموونوژی و اختصاد سالما و اصول خدمات وهداشتی و سازمان و مدیریا خدمات وهداشتی درمامی در ایران( 2544 كارشناس ارتباطات و عملوات )ویژه روشک( مجموع دروس )فارماكونوژی و داروهای موجود در اورژامس، آمبوالمس و داروهای تجویوی از راه ورید و اورژامسهای ترومایی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و اورژامسهای داخلی و ورخورد وا عوارض ماشی از آن و موارد ویژه )اطفال، سانمندان، زمان و اورژامس محو ی( و اطوای مادماتی و رولرفت ، تجویو داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر دستگاههای مورد نووم( 3035 داروساز مجموع دروس )داروشناسی و سمشناسی و فارماسووتو س و فارماكوگنوزی و دارودرمامی ووماریها( 2553 متخصص جراطی عمومی مجموع دروس )اخالق روش ی Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015 Maingot / 2012 Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2012 Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011) 3015 روشک متخصص جراطی عمومی 21 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2554 متخصص زمان و زایمان مجموع دروس )اخالق روش ی Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2014 Telinde's (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams and Wilkins/ 2015 Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility (Sperrof)/ Williams & Wilkins/ 2011 Berek & Novak's Gynecology/ 15th edition/ Williams and Wilkins/ 2012) 3022 روشک متخصص زمان و زایمان 2555 متخصص ووهوشی مجموع دروس )اخالق روش ی Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/ 2015 Anesthesia and Co-existing Disease/ Robert K. Stoelting et al/ 2012 Text book of Critical Care/ Fink/ 2011) 3012 روشک متخصص ووهوشی 2556 متخصص داخلی مجموع دروس )اخالق روش ی Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, Eugene/ Mc Graw Hill/ 2015) 3018 روشک متخصص داخلی 3388 روشک متخصص ووماریهای داخلی 2558 متخصص اطفال مجموع دروس )اخالق روش ی Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. Saunders / 2016 Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of آخرین چاپ /Pediatrics مراخباهای ادغامیافت ماخوشیهای اطفال 1394 (Mana Notbook) راهنمای جامع مراخباهای ادغامیافت كودک سانم 1393 دفترچ راهنمای واكسوناسوون كلوری، 1394 درسنام مراخباهای طواتی و اطوای رولرفت كودكان و تأنوف وزارت وهداشا، درمان و آموزش روش ی و اداره سالما كودكان و سال 1394 درسنام اطوا موزاد و (NRP (Textbook و امجمن روش ان موزادان ایران وا هم اری اداره سالما موزادان و سال 1393) 3007 روشک متخصص اطفال 2563 متخصص خلب مجموع دروس )اخالق روش ی Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 10 th Edition / 2014) 3383 روشک متخصص ووماریهای خلب و عروق 2565 متخصص جراطی میو و اعصاب مجموع دروس )اخالق روش ی Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. Saunders / 2011 Merritt’s Textbook of Neurology / 12 th Edition / Rowland LP. / Williams & Wilkins / 2010 Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. Saunders 2011 Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011) 3387 روشک متخصص جراطی میو و اعصاب 3006 متخصص ارتوردی مجموع دروس )اخالق روش ی ارتوردی وانیون و ت نوکهای جراطی و ستون فارات: Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ Mosby/ 2013 ارتوردی اطفال: Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/ J.A. Herring/ Sunders/ 2015 ش ستگیهای اطفال و وانیون: Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015 Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty, J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015 آكادمی آمری ا 2 8 Ortho's & Prosthosis/ AAOS Gray's Anatomy/ چاپ آخرین مباطث مرووط و امدامها و ستون فارات( 22 كد شغل عنوان شغل مواد آزمون روشک متخصص اطفال – فوق 3008 تخصص موزادان مجموع دروس )اخالق روش ی Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine gomella 2013 neonatology cloherty manual of neonatology 2013 Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / W.B. فاط وخش موزادان / 2016 / Saunders Handbook of Breastfeeding for Physicians / American Academy of آخرین چاپ Pediatrics دفترچ راهنمای واكسوناسوون كلوری، 1394 درسنام اطوای موزاد و (NRP (Textbook و امجمن روش ان موزادان ایران وا هم اری اداره سالما موزادان و سال 1393) 3014 روشک متخصص راتونوژی مجموع دروس )اخالق روش ی Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / Elsevier Saunders/2015 Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / Mosby/ 10th edition / 2011 Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods/ Richard Mcpherson Matthew. Pincus / Elsevier Saunders / 22th edition / 2011) 3017 روشک متخصص چلم مجموع دروس )اخالق روش ی و تمام فصول جلد 1 تا 13 كتابهای آكادمی چلم روش ی آمری ا 3386 روشک متخصص چلم روش ی سال امتلار 2015 و 2014) 3020 روشک متخصص رادیونوژی مجموع دروس )اخالق روش ی Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 2012 Diagnostic ultrasound/ “A Logical Approach” J.P Mc Gahan & Barry / B. Goldberg/2008 Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2009 Musculos keletal Imaging, The Requisites / Manaster, May and Disler / 2013 Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley and Petersen / 2013 Physics of Radiology / Christensen / 1990) 3021 روشک متخصص روانروش ی مجموع دروس )اخالق روش ی Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock & Sadock / Williams & Wilkins / 9 th edition / 2009 Synopsis of Psychiatry / 2015 Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi Oyebode, 2015 (Sims’ Symptoms in the Mind) »منلور اخالق طرف ای روامپوش ی در ایران، ویراسا اول و 1394 »مصوب مجمع عمومی امجمن علمی روامپوش ان ایران ك در سایا امجمن در دسترس میواشد. فصول 1 ،2 ،3 ،4 و 5 از كتاب خامون روامپوش ی، تأنوف دكتر سودمهدی صاوری، چاپ 1394 ،از امتلارات سازمان روش ی خامومی كلور( مجموع دروس )اخالق روش ی 3023 روشک متخصص عفومی Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases / Churchill livingstone / 2015) 3382 ووماریهای متخصص روشک عفومی و گرمسوری مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان 3356 روشک متخصص طب اورژامس خواهد رسود. روشک متخصص جراطی مجاری 3365 ادراری و تناسلی )اورونوژی( مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان خواهد رسود. 3374 متخصص گوش و طلق و وونی مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان روشک متخصص گوش، طلق و 3391 خواهد رسود. وونی مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان 3376 متخصص توامبخلی خواهد رسود. روشک متخصص ووماریهای میو 3384 و اعصاب مجموع دروس )اخالق روش ی Adam’s and victor’s Principles of neurology / 10 th edition / 2014 Merritt’s Neurology / 12 th edition / 2010 Barr’s the Human nervous system. / 9 th edition / 2013) روشک متخصص ووماریهای 3385 روسا مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان خواهد رسود. 3389 روشک متخصص روسا مواد آزمون این رشت شیلی طی اطالعو ای در روز شنب مورخ 04/09/1396 و اطالع داوطلبان 3390 روشک متخصص روش ی هست ای خواهد رسود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۶ساعت 12:56  توسط  1396  | 
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 21:20